Genel Yöntemler


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Databases/ dizini bir veritabanı tablolarının şemasını oluşturup Generate::databases() komutu ile bu şemanın gerçek bir veritabanı ve tablo olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz."


(ZN >= 1.0.0)

ZN Framework farklı veritabanı platformlarını desteleyecek şekilde oluşturulmuş veritabanı kütüphanesine sahiptir. Hangi platformların desteklendiği bir önceki konuda açıklanmıştır. Özellikle MySQL platformu merkeze alınarak bu kütüphane geliştirilmiştir. MySQL ile tam uyumlu olan Database sınıfları diğer veritabanı platformlarına da neredeyse tam uyumluluk sağlayacak şekilde genişletilmiştir.

Database kütüphanesi sayesinde neredeyse hiç bir SQL kodu yazmadan sorgularınızı oluşturmanıza olanak sağlar. Özellikle söz dizimi oldukça anlamlı ve kullanıcıların kodları anlayabileceği yapıdadır. ZN Framework'ün Database kütüphanesi ile oldukça zevkli ve keyif alarak kod yazacağınızı düşünüyoruz. Temel prensibi basitlik olan ZN Framework bu prensibini kütüphane içinde göstermeye çalışmıştır.

ZN Framework Veritabanı kütüphanesi SQL Injection saldırılarını engellemek amaçlı bazı önlemler almıştır. Tek tırnak (') içeren verilerde kesinlikle tırnak işareti HTML numerik koda çevrilerek kaydedilir. Çift tırnak kullanımına izin verilir ancak bazı riskleri azaltmak için güvenlik yöntemlerine yer verilmiştir. Sorgularınızda hiç bir güvenlik önlemi alınmasa dahi veri güvenliği yüksek düzeyde sağlanmıştır, ancak en gelişmiş güvenlik sistemlerinin dahi aşılabildiği günümüzde hiç kimse size veri güvenliği konusunda %100 garanti veremez.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-database

 

 

# Yöntemler


This select(String ...$condition)
This where(Mixed $column, String $value = NULL, String $logical = 'AND')
This whereGroup(Array ...$args)
This having(Mixed $column, String $value = NULL, String $logical = 'AND')
This havingGroup(Array ...$args)
This groupBy(String ...$condition)
This orderBy(Mixed $condition, String $type = NULL)
This limit(Int $start = NULL, Int $limit = 0)
This get(String $table, String $return = 'object')
Object result(String $type = 'object')
Array resultArray(Void)
String resultJson(Void)
This jsonDecode(String ...$columns)
Object row(Scalar $printable)
String value(String $column = NULL)
Int totalRows(Bool $total = false)
Int totalColumns(Void)
Array columns(Void)
Object columnData(String $column)
String tableName(Void)
String pagination(String $url = NULL, Array $settings = [], Bool $output = true)
This status(String $table)
Bool isExists(String $table, String $column, String $value)
Bool insert(String $table = NULL, Array $datas = [])
This duplicateCheck(String ...$args)
This duplicateCheckUpdate(String ...$args)
Int insertID(Void)
Int affectedRows(Void)
Bool insertCSV(String $table, String $CSVFile)l
Bool update(String $table = NULL, Array $set = [])
Bool delete(String $table = NULL)
Bool transaction(Callable $callback)
Bool increment(String $table = NULL, Mixed $columns = [], Int $increment = 1)
Bool decrement(String $table = NULL, Mixed $columns = [], Int $decrement = 1)
This query(String $query, Array $secure = [])
Bool execQuery(String $query, Array $secure = [])
Bool multiQuery(String $query, Array $secure = [])
This caching(String $time, String $driver = 'file')
This cleanCaching(Void)

 

 

# Select (ZN >= 0.0.1)


SQL SELECT deyiminin karşılığıdır. Kullanımı zorunlu değildir. Belli kolonlardan veriler isteniyorsa bu yöntem kullanılır.

Parametreler

String ...$columns = '*' Seçim sonucunda elde edilmesi istenilen kolonlar.
Return This

Kullanımı

$users = DB::select('id', 'name', 'address')->users();
Tüm Kolonları Almak

select() yöntemi kullanılmadığı taktirde bütü kolonlar istenmiş olur.

$users = DB::users();

 

 

# Where (ZN >= 0.0.1)


SQL WHERE deyiminin karşılığıdır. Kullanımı zorunlu değildir. İşlemlerin belli koşullara dayandırılması gerektiği zaman kullanılır.

Parametreler - Tekli Form

String $columnName Kolon adı.
String $value Kolon değeri.
String $logical = 'AND' Bağlaç.
Seçenekler AND, OR
Return This

Parametreler - Çoklu Form

Array $columnAndValues Kolonlar ve değerler.
Return This

Kullanımı

Eşitlik kontrolünde = operatörü kullanılmak zorunda değildir.

$users = DB::where('id', 1)->users();

Eşitlik durumu dışındaki karşılaştırmalarda operatör kullanılmak zorundadır.

$users = DB::where('id !=', 1)->users();
Çoklu Koşul

Birden fazla where() bağlacıda kullanabilirsiniz.

$users = DB::where('id', 1) # Ön tanımlı AND
      ->where('name !=', 'ZN', 'or')
      ->where('name !=', 'ZN4')
      ->users();
SQL: SELECT * FROM users WHERE id = '1' and name != 'ZN' or name != 'ZN4'
Dizi Kullanımı

where() için 1. parametre dizi veri türüde içerebilir. Bu kullanım where() yöntemine birden fazla koşulu dizi içinde gönderebilme ihtiyacı içindir.

$users = DB::where
    ([
         ['id', 1, 'and'],
         ['name !=', 'ZN', 'or'],
         ['name !=', 'ZN4']
    ])
    ->users();
SQL: SELECT * FROM users WHERE id = '1' and name != 'ZN' or name != 'ZN4'
Çevrimler (ZN >= 4.2.8)

Çevrimlerin amacı hem veri güvenliğini sağlamak hem de bazı kullanımlara izin vermek için oluşturulmuştur.

Int

Kolon değerini tam sayıya(integer) çevirmek için;

$example = DB::where('int:columnName', 'Example')->example();
SQL: SELECT * FROM tableName WHERE columnName = 0

Float

Kolon değerini ondalıklı sayıya(float) çevirmek için;

$example = DB::where('float:columnName', 'Example')->example();
SQL: SELECT * FROM tableName WHERE columnName = 0

Expression

Kolon değerini tırnaksız hale çevirmek için;

$example = DB::where('exp:columnName', 'Example')->example();
SQL: SELECT * FROM tableName WHERE columnName = Example

şeklinde kullanılır.

 

 

# WhereGroup (ZN >= 3.0.0)


Birden fazla koşulun kullanılması durumunda koşulun doğru oluşturulabilmesi için gruplanması gerekir. Bu yönteminde yaptığı iş birden fazla koşulu parantezlere alarak gruplamaktır.

Parametreler

Array $columnName Kolonlar ve değerleri.
Return This  

Kullanımı

$users = DB::whereGroup
(
    ['id', 1, 'or'],
    ['id', 2],
    'and'
)
->whereGroup
(
    ['name', 'ZN', 'and'],
    ['address', 'Istanbul']  
)
->users()
SQL: SELECT * FROM users WHERE ( id = '1' or id = '2' ) and ( name = 'zn' and address = 'istanbul' )

 

 

# Having (ZN >= 0.0.1)


SQL HAVING deyiminin karşılığıdır. Kullanımı where() ile bire bir aynı mantıktadır.

Parametreler - Tekli Form

String $columnName Kolon adı.
String $value Kolon değeri.
String $logical = NULL Bağlaç.
Seçenekler AND, OR
Return This  

Parametreler - Çoklu Form

Array $columnAndValues Kolonlar ve değerleri
Return This  

 

 

# HavingGroup (ZN >= 3.0.0)


Kullanımı whereGroup() ile bire bir aynı mantıktadır.

Parametreler

Array $columnName Kolonlar ve değerleri.
Return This  

 

 

# GroupBy (ZN >= 0.0.1)


SQL GROUP BY deyiminin karşılığıdır. Sorguda gruplama yapılacağı zaman kullanılır.

Parametreler

Array $columnName Kolonl adı.
Return This  

Kullanımı

$users = DB::groupBy('name')->users(); 
SQL: SELECT * FROM users GROUP BY name
Not: DB::string() sorgunun string çıktısını verir.

 

 

# OrderBy (ZN >= 0.0.1)


SQL ORDER BY deyiminin karşılığıdır. Sorguda sıralama yapılacağı zaman kullanılır.

Parametreler

Mixed $column Kolon adı.
String $type = NULL Sıralama türü.
Return This  

Kullanımı

$users = DB::orderBy('id', 'DESC')->where('id >', 10)->users();
SQL: SELECT * FROM users WHERE id > '10' ORDER BY id desc 
Çoklu Sıralama

Birden fazla kolonla sıralama yapılacaksa 1. parametre dizi olarak kullanılabilir.

$users = DB::orderBy(['name' => 'asc', 'country' => 'desc'])->users();

 

 

# Limit (ZN >= 0.0.1)


SQL LIMIT deyiminin karşılığıdır. Sorgu sonuçlarına limit uygulanacağı zaman kullanılır.

Parametreler

Scalar $start Limitlemeye kaçıncı kayıttan başlanacağı. 2. parametre kullanılmayacaksa limit belirtmek için kullanılır. DB::pagination() yöntemi ile kullanılıyorsa bu parametre NULL kullanılabilir.
Int $limit Kaç kayıt gösterileceği.
Return This

Kullanımı

$users = DB::limit(10)->users();
SQL: SELECT * FROM users LIMIT 10
$users = DB::limit(5, 10)->users();
SQL: SELECT * FROM users LIMIT 5, 10

 

 

# Get (ZN >= 0.0.1)


İşlem yapılacak tabloyu belirler. Bu yöntem SELECT sorgusunu çıktı almak üzere neticelendirecek nihai yani son yöntemdir.

Parametreler

String $tableName Tablo adı.
Return This

Kullanımı

$users = DB::where('id !=', 1)->orderBy('date', 'ASC')->get('users');

DB::get() ile tamamlanan SELECT sorgularından sonra bu sorguya yönelik veriler alınabilir hale gelir.  

$products = DB::get('products');

 

 

# Result (ZN >= 0.0.1)


SELECT sorgu sonuçlarını array, object veya json türünde veren yöntemdir. Ön tanımlı değeri object türüdür.

Parametreler

String $outputType = 'object' Tabloda gelen veriler bu parametrenin değiştirilmemesi durumunda object türünde döner.
object Döngüye giren sonuçların her bir kayıtta kolon değerine ulaşmak için $row->columnName formunda ulaşılmasını sağlar.
array Döngüye giren sonuçların her bir kayıtta kolon değerine ulaşmak için $row['columnName'] formunda ulaşılmasını sağlar.
json Sonuçların json formunda getirilmesini sağlar.
Return Mixed

Kullanımı

$users = DB::limit(10)->users();

foreach( $users->result() as $result )
{
  \Output::writeLine('ID:{0} - Name:{1}', [$result->id, $result->name]);
}

Sonuçları dizi türünde almak için;

$users = DB::limit(10)->users();

foreach( $users->result('array') as $result )
{
  \Output::writeLine('ID:{0} - Name:{1}', [$result['id'], $result['name']]);
}
Tablo Adına Göre Sonuç Alma (ZN >= 5.2.0)

Tablo adını kullanarak tabloya ait kayıtları almak için oluşturulmuş pratik kullanımdır.

$blogResult = DB::blogResult();
$ticketResult = DB::ticketResult();

 

 

# ResultArray (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonuçlarını dizi türünde verir. DB::result('array') kullanımı ile aynıdır.

Parametreler

Void
Return Array

Kullanımı

echo DB::limit(10)->users()->resultArray();

 

 

# ResultJson (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonuçlarını json dizgesi türünde verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo DB::limit(10)->users()->resultJson();

 

 

# JsonDecode (Paket >= 6.20.6.10)


Tabloda json olarak tutulan kolonların veri çekilirken result türüne göre object veya array olarak dönüştürmeyi sağlar. Sorgu sonucu yöntemleri (result(), resultArray(), row(), value()) ile birlikte kulanılabilir.

Parametreler

String ...$columns Json decode edilmesi istenen kolonlar belirtilir. Herhangi bir kolon belirtilmezse Json içeren tüm kolonlar decode edilir.
Return String

Kullanımı

Belirli kolonlara göre çevirmek için parametre verin.

echo DB::jsonDecode('Languages', 'Phones')->users()->result();

Yukarıdaki örnekte json veri içeren languages ve phones kolonlarının çevrilmesi sağlanmıştır.

Tüm Json İçeren Kolonlar

Herhangi bir parametre gönderilmediği taktirde json içeren tüm kolonlar çevrilecektir.

echo DB::jsonDecode()->users()->result();

 

 

# Row (ZN >= 0.0.1)


Tek satır veriyi object türde almak için kullanılır. Parametresinin durumuna göre hem array hem de string türde değer döndürür.

Parametreler

String $type = 0 Kaçıncı kayıtın alınacağı.
1, 2, .... -1 Hangi indisli kayıtın alınacağıdır. Sondan kayıt getirmek için negatif değer verilebilir.
true Parametre true değeri alırsa seçili(muhtemelen id) ilk kolonun değerini verir
Return Object

Kullanımı

$users = DB::users();
$row = $users->row();

echo $row->id . ' - ' . $row->name;
Kayıt Indisi

Parametresine kayıt indeksi verebilirsiniz.

output($users->row(-1)); // Last row
output($users->row(0)); // First row
output($users->row(1)); // 2. row
Seçili Kolon Değeri

Parametresine true değeri vererek ilk kayıtın ilk kolonunun değerini çıktılatabilirsiniz.

echo $users->row(true); // First select column value
Tablo Adına Göre Satır Alma (ZN >= 5.2.0)

Tablo adını kullanarak tabloya ait tek bir satır kayıtı almak için oluşturulmuş pratik kullanımdır.

$blogRow = DB::blogRow();
$ticketRow = DB::ticketRow();

 

 

# Value (ZN >= 3.0.0)


Sorgu sonucuna ait kayıtın ilk veya belirtilen kolonunun değerini verir. DB::row(true) yönteminin yaptığı işi yapar.

Parametreler

5.7.0 String $column = NULL Parametre olarak belirtilen kolonun değerini döndürür. Herhangi bir değişiklik yapılmaz ise sorgu sonucuna ait kayıtın ilk kolon değerini verir.
Return String

Kullanımı

echo DB::where('id', 1)->select('name')->users()->value();
echo DB::select('sum(price)')->users()->value();

Bu yöntem özellikle 2. örnekte ki gibi kullanımlar için oluşturulmuştur.

5.7.0 Güncellemesi

Bu güncelleme ile artık parametre olarak kolon adı belirtilebilmektedir.

echo DB::users()->value('name');

Yukarıdaki kullanım users tablosuna ait bulunan ilk kayıtın name kolonuna ait değeri döndürür.

Kısa Kullanım (5.2.0)

Daha kısa yoldan aşağıdaki gibi tek bir kolon değerine ulaşabilirsiniz.

echo DB::whereId(1)->usersRowName();

 

 

# TotalRows (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonucu toplam kayıt sayısını verir.

Parametreler

Bool $realLimit = false Kayıt sayısı. Parametre true ayarlanırsa LIMIT kullanımından etkilenmez ve kayıt sayısını döndürür.
Return Int

Kullanımı

$users = DB::limit(5)->users();

echo $users->totalRows();   # 5
echo $users->totalRows(true); # 100
Gerçek Kayıt Sayısı

2. parametrenin true ayarlanması durumunda sorguda var olan LIMIT gerçek kayıt sayısına ulaşılmasını engellemez.

echo DB::limit(5)->users()->totalRows(true); # 100

 

 

# TotalColumns (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonucu tablonun kolon sayısını verir.

Parametreler

Void
Return Int

Kullanımı

echo DB::users()->totalColumns();

 

 

# Columns (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonucu tablonun kolonlarını dizi türünde verir.

Parametreler

Void
Return Array

Kullanımı

output( DB::users()->columns() );

 

 

# ColumnData (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonucu tablonun kolonlarını ve kolonlara ait bilgileri verir. Parametre belirtilmezse tüm kolonları parametre belirtilirse sadece belirtilen kolon bilgilerini verir.

Parametreler

String $column = NULL Kolonlarla ilgili bilgi dizisi döner.  Parametre belirtilmezse tüm kolonların bilgi dizisi döner.
Return Array String name Kolon adı.
Int type Tür.
Int maxLength Kolon uzunluğu.
Int primaryKey Birincil anahtar.
String default Varsayılan.

Kullanımı

$users = DB::users();

output($users->columnData());
output($users->columnData('id'));

 

 

# TableName (ZN >= 2.0.0)


Sorgu yapılan tablonun adını verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

$users = DB::users();

echo $users->tableName();
users

 

 

# Pagination (ZN >= 2.0.0)


Sorgunuza göre sayfalama barı oluşturur. Sorguya göre şekillendiği için Pagination sınıf kullanmanıza gerek kalmadan çok daha basit bir şekilde sayfalama işlemi yapmış olursunuz. Saymalama işlemi için limit() yönteminin kullanılması zorunludur. Sayfalama ile ilgili görünüm yapılandırmaları için aşağıdaki dosya kullanılır.

Yapılandırma: Config/ViewObjects.php -> pagination

Parametreler

String $url = NULL Sayfa kayıt numarasının nereye ekleneceği. NULL tanımlı kalırsa aktif URL'nin sonuna eklenir.
Array $config = [] Yapılandırmayı dosya yerine parametre olarak yapmak için kullanılır.
Return String

Kullanımı

$users = DB::limit(NULL, 10)->users();

output($users->result());
output($users->pagination());
URL Parametresi

pagination() yöntemine parametre belirtilmezse mevcut URL üzerinden işlem yapar ve sayfalama ile ilgili kayıt numarası URL'nin sonuna eklenir. Şayet URL'deki son bölüm kayıt sayısı bilgisi olmayacaksa bu durumda 1. parametre'ye URL belirtmeniz gerekir. Aşağıda ki örnekte kayıt numarası bilgisinin URL sonunda olmadığında pagination() yönteminin 1. parametresinin nasıl kullanılacağı üzerinedir.

output($users->pagination('products/'.URI::segment(2).'/order/asc'));
Parametrik Yapılandırma

Doğrudan config dosyası yerine parametre olarak sayfalama ayarları yapmak isterseniz. pagination() yönteminin 2. parametresinden yararlanılır.

output($users->pagination(NULL, ['prevName' => 'prev', 'nextName' =>'next']));

 

 

# Status (ZN >= 2.0.0)


İlgili tablonun durumu hakkında bilgi verir.

Parametreler

String $table Tablo adı.
Return This

Kullanımı

output( DB::status('users')->row() ); 
Dizide Yer Alan Değerler
Name      => string 'users' ( length = 5 ),
Engine     => string 'InnoDB' ( length = 8 ),
Version     => string '10' ( length = 4 ),
Row_format   => string 'Compact' ( length = 9 ),
Rows      => string '4' ( length = 3 ),
Avg_row_length => string '4096' ( length = 6 ),
Data_length   => string '16384' ( length = 7 ),
Max_data_length => string '0' ( length = 3 ),
Index_length  => string '0' ( length = 3 ),
Data_free    => string '0' ( length = 3 ),
Auto_increment => string '34' ( length = 4 ),
Create_time   => string '2016-08-18 17:28:53' ( length = 21 ),
Update_time   => NULL ( length = 0 ),
Check_time   => NULL ( length = 0 ),
Collation    => string 'utf8_general_ci' ( length = 15 ),
Checksum    => NULL ( length = 0 ),
Create_options => string '' ( length = 2 ),
Comment     => string '' ( length = 2 )

 

 

# IsExists (ZN >= 4.6.0)


Tabloda belirtilen kolon ve değerinin olup olmadığını kontrol eder. Değer varsa true aksi halde false döner.

Parametreler

String $table Tablo adı.
String $column Kolon adı.
String $value Değer.
Return Bool

Kullanımı

if( DB::isExists('Users', 'name', 'John') )
{
     # Your codes...
}

 

 

# Insert (ZN >= 0.0.1)


SQL INSERT INTO TABLE VALUES deyiminin karşılığıdır. Kayıt eklemek için kullanılır. Ekleme işlemi oldukça kolaydır.

Parametreler

String $table Tablo adı.
Mixed $data Eklenecek veriler.
Return This

Kullanımı

DB::insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);
Opsiyonel Yöntemler
This duplicateCheck(String ...$args)
This duplicateCheckUpdate(String ...$args)
Tekrar Engeli

Eğer eklenen veriden daha önce kayıt yapılmışsa bunu engellemek için duplicateCheck() yönteminden yararlanılır. Eğer belirli kolonların kontrolü yapılmak istenirse parametre içerisine sırayla belirtilebilir.

DB::duplicateCheck()->insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

Sadece name kolonunu kontrol edelim.

DB::duplicateCheck('name')->insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

Yukarıdaki kullanımlarda belirtilen koşullara göre kolon değerleri aynı ise işlem false döner.

Tekrar Değişimi

Eğer aynı kolonlardan varsa ve insert yerine update ettirmek isterseniz duplicateCheckUpdate() yöntemi kullanılır.

DB::duplicateCheckUpdate()->insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

Sadece name kolonunu kontrol edelim. Eğer name kolonu aynı değerle daha önce kaydedilmişse o veri güncellenir.

DB::duplicateCheckUpdate('name')->insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

Yukarıdaki kullanımlarda belirtilen koşullara göre kolon değerleri aynı ise işlem update edilir ve update başarılı ise true döner.

Opsiyonel Kullanım

Kolon değerlerini aşağıdaki gibi de insert edebilirsiniz.

DB::column('name', 'NewName')
 ->column('address', 'NewAddress')
 ->insert('users');
Otomatik Eşleştirme (ZN >= 4.3.0)

Bir dizideki veya Formdan gelen metot dizisinideki verileri kolonlarla otomatik olarak eşleştirip kaydettirmek için tablo adına ignore: ön eki getirilir.

DB::insert('ignore:users', Method::post());
DB::insert('ignore:users', Method::get());
Post Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size POST metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt ekleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::insert('post:users');
Veri Manipülasyonu

POST dizisine kendiniz de değer eklemek isterseniz aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Post::add_date(date('Y-m-d-h-i-s'));
Post::ip(User::ip());

DB::insert('post:users');

Yukarıdaki kullanım diğer gönderim metotları içinde geçerlidir.

Get Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size GET metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt ekleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::insert('get:users');
Request Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size REQUEST metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt ekleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::insert('request:users');
Json Çevrimi (ZN >= 6.0.0)

Gelen verinin array türünden veri olması durumunda veri otomatik olarak json türüne çevrilerek kaydedilir.

DB::insert('products', ['colors' => ['red', 'blue', 'green']]);
Tablo Adına Göre Ekleme (ZN >= 5.2.0)

Tablo adına göre data eklemek için kullanılır.

DB::usersInsert(['name' => 'micheal']);

 

 

# InsertID (ZN >= 1.0.0)


Eklenen son kayıtın id değerini verir. Genellikle bir ekleme işleminden sonra ilgili kaydın id'si kullanılarak işlem yapmayı gerektiren durumlarda kullanılır.

Parametreler

Void
Return Int

Kullanımı

DB::insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

echo DB::insertID(); # 37

 

 

# AffectedRows (ZN >= 0.0.1)


Son sorgu işlemlerinden etkilenen kayıt sayısını verir. Bu işlem bir ekleme, silme, güncelleme gibi kayıtları etkileyen durumlarda sonuç verir.

Parametreler

Void
Return Int

Kullanımı

DB::insert('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);

echo DB::affectedRows(); # 1

 

 

# InsertCSV (ZN >= 5.3.9)


CSV Dosyasında yer alan kolon ve değerler tabloya eklemek için kullanılır. Bunun için CSV dosyasının en üst satırı kolon isimlerinden oluşmalıdır.

Örnek CSV Dosyası

+-----------------------------------------------------------------+
| users_file.csv                                                  |
+----+----------------+---------------------------+---------------+
| id | name           | address                   | phone         |
+----+----------------+---------------------------+---------------+
| 1  | Micheal        | Italy                     | 12345         |
+----+----------------+---------------------------+---------------+
| 2  | Susan          | France                    | 54321         |
+----+----------------+---------------------------+---------------+

Parametreler

String $table Kaydedilecek tablo adı.
String $file CSV dosyasının yolu. Uzantısı yazılmaz.
Return Bool

Kullanımı

DB::insertCSV('users', 'users_file');

 

 

# Update (ZN >=0.0.1)


SQL UPDATE TABLE SET deyiminin karşılığıdır. Kayıtları güncellemek için kullanılır. Kullanımı oldukça basittir.

Parametreler

String $table Tablo adı.
Mixed $data Güncellenecek veriler.
Return Bool

Kullanımı

DB::where('id', 1)->update('users',
[
  'name'  => 'NewName',
  'address' => 'NewAddress'
]);
Opsiyonel Kullanım

Kolon değerlerini aşağıdaki gibi de update edebilirsiniz.

DB::where('id', 1)
 ->column('name', 'NewName')
 ->column('address', 'NewAddress')
 ->update('users');
Otomatik Eşleştirme (ZN >= 4.3.0)

Bir dizideki veya Formdan gelen metot dizisinideki verileri kolonlarla otomatik olarak eşleştirip güncellemek için tablo adına ignore: ön eki getirilir.

DB::where('id', 1)->update('ignore:users', Method::post());
DB::where('id', 1)->update('ignore:users', Method::get());
Post Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size POST metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::where('id', 1)->update('post:users');
Veri Manipülasyonu

POST dizisine kendiniz de değer eklemek isterseniz aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Post::add_date(date('Y-m-d-h-i-s'));
Post::ip(User::ip());

DB::insert('post:users');

Yukarıdaki kullanım diğer gönderim metotları içinde geçerlidir.

Get Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size GET metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::where('id', 1)->update('get:users');
Request Gönderimi (ZN >= 4.3.0)

Bu kullanım size REQUEST metodu aracılığı ile tek tek göndermek zorunda olduğunuz değerleri, kolon isimleriyle eşleştirerek otomatik olarak işleyebilmenizi sağlar. Bu yöntem sayesinde 2. parametrenin kullanılmasına gerek kalmadan çok basit bir şekilde kayıt güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

DB::where('id', 1)->update('request:users');
Json Çevrimi (ZN >= 6.0.0)

Gelen verinin array türünden veri olması durumunda veri otomatik olarak json türüne çevrilerek kaydedilir.

Tablo Adına Göre Güncelleme (ZN >= 5.2.0)

Tablo adına göre data güncellemek için kullanılır.

DB::whereId(1)->usersUpdate(['name' => 'micheal']);

 

 

# Delete (ZN >= 0.0.1)


SQL DELETE FROM TABLE deyiminin karşılığıdır. Kayıt silmek için kullanılır.

Parametreler

String $table Tablo adı.
Return Bool

Kullanımı

DB::where('id', 1)->delete('users');

 

 

# Transaction (ZN >= 2.0.0)


Transaction sorgular birden fazla sorguyu sırayla çalıştırıp sorgulardan birinde sorun olması durumunda çalışan önceki sorguları iptal eden yapılardır. Yani bu tür sorguya konu olan tüm sorguların başarılı bir şekilde çalışması gerekir. Bu durum tüm sorguların düzgün çalışıp çalışmadığı ile ilgili sorunları ortadan kaldırır. Sorguya başlarken transStart() yöntemi kullanılır. Transaction sorgular MYSQL yerine daha çok MYISAM, InnoDB veya BDB tablo türlerinde çalışır. Çoğu veritabanı platformları transaction sorgu işlemlerini destekler.

Parametreler
Void
Return Bool
Kullanımlar
DB::transStart()
 ->transQuery('...queries...')
 ->transQuery('...queries...')
 ->transEnd();

Şeklinde kullanabilirsiniz. Transaction sorguların başarılı olması durumunda true başarız olması durumunda false döner.

6.59.5 Güncellemesi

Bu güncellemede veritabanı yöntemlerinin geri çağrım işlevi ile transaction sorgu oluşturabilmesi sağlanmıştır.

$return = DB::transaction(function()
{   
  DB::insert('ExampleTable', ['Name' => 'John', 'Mail' => 'john@mail.com']);
  DB::where('ID', 5)->update('ExampleTable', ['Name' => 'Micheal']);
});

echo $return; # true or false

Transaction sorguların başarılı olması durumunda true başarız olması durumunda false döner.

6.59.6 Güncellemesi

Bu güncellemede veritabanı yöntemlerinin sıralı kullanımı ile transaction sorgu oluşturabilmesi sağlanmıştır.

$return DB::transStart()
     ->insert('ExampleTable', ['Name' => 'John', 'Mail' => 'john@mail.com'])
     ->where('ID', 5)->update('ExampleTable', ['Name' => 'Micheal'])
     ->transEnd();

echo $return; # true or false

Transaction sorguların başarılı olması durumunda true başarız olması durumunda false döner.

Bilgi: Commit ve Rollback işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.
Tablo Adına Göre Silme (ZN >= 5.2.0)

Tablo adına göre data silmek için kullanılır.

DB::whereId(1)->usersDelete();

 

 

# Increment (ZN >= 2.0.0)


Bir tablodaki belirtilen kolonların değerini istenilen miktarda artırmak için kullanılır. Ön tanımlı artırım değeri 1'dir.

Parametreler

String $table Artırım yapılacak tablo adı.
Mixed $column Artırım yapılacak kolon veya kolonlar.
Int $count = 1 Artırım miktarı.
Return Bool

Kullanımı

DB::increment('users', 'activityCount');   // Increment 1
DB::increment('users', 'activityCount', 10); // Increment 10 
Çoklu Artırım

Birden fazla kolonda aynı anda artırım yapmak için;

DB::increment('users', ['activityCount', 'loginCount'], '10'); // Increment 10

Yukarıda hem activityCount hemde loginCount kolonlarının değeri 10 artırılmıştır.

 

 

# Decrement (ZN >= 2.0.0)


Bir tablodaki belirtilen kolonların değerini istenilen miktarda azaltmak için kullanılır. Ön tanımlı azaltım değeri 1'dir.

Parametreler

String $table Azaltım yapılacak tablo adı.
Mixed $column Azaltım yapılacak kolon veya kolonlar.
Int $count = 1 Azaltım miktarı.
Return Bool

Kullanımı

DB::decrement('users', 'activityCount');   // Decrement 1
DB::decrement('users', 'activityCount', 10); // Decrement 10 
Çoklu Azaltım

Birden fazla kolonda aynı anda azaltım yapmak için;

DB::decrement('users', ['activityCount', 'loginCount'], '10'); // Decrement 10

Yukarıda hem activityCount hemde loginCount kolonlarının değeri 10 azaltılmıştır.

 

 

# Query (ZN >= 0.0.1)


Standart SQL sorguları yazmak için kullanılır. Bu yöntemin kullanımın SELECT üzerine yapılmışsa gelen verileri result(), row() gibi yöntemleri kullanarak alabilirsiniz. Yani get() yönteminden sonra kullanılabilen çıktı alma yöntemlerinin tamamı kullanılabilir. Standart SQL sorguları enjeksiyon saldırılarına açık olduğu için özellikle dışarıdan SQL enjeksiyonu yapılabilecek yerlerde kullanılmamalıdır. Mecbur kalmadıkça kullanmamanız önerilir. Kullanmak zorunda olursanız güvenlik için secure() yöntemini mutlaka kullanmaya özen gösteriniz.

Parametreler

String $query SQL sorgusu.
Return This

Kullanımı

$query = DB::query('SELECT * FROM users');
output($query->result());
Güvenlik Süzgeci

Güvenlik secure() yönteminin kullanımı;

Belirleyici Kullanım
DB::secure([':x' => 1, ':y' => 'ZN'])
  ->query('SELECT * FROM users WHERE id = :x or name = :y');
SELECT * FROM users WHERE id = '1' or name = 'ZN'
Sıralı Kullanım
DB::secure([1, 'ZN'])
  ->query('SELECT * FROM users WHERE id = ? or name = ?')
SELECT * FROM users WHERE id = '1' or name = 'ZN'

Bu sayede süzgeçten geçirilmesini istediğiniz verileri belirlemiş olursunuz.

 

 

# ExecQuery (ZN >= 0.0.1)


Tek seferlik çalıştırılabilir sorgular için kullanılır. SELECT deyimi içeren sonuç alma sorguları ile kullanılamazlar. CREATE, INSERT, ALTER, DROP, DELETE gibi sorgularla kullanımı tavsiye edilir. query() yönteminin kullanımı ile aynı mantıktadır.

Parametreler

String $query SQL sorgusu.
Return Bool

Kullanımı

DB::execQuery('DROP TABLE products');

 

 

# MultiQuery (ZN >= 3.0.0)


Birden fazla sorguyu çalıştırmak için kullanılır. SELECT deyimi içeren sonuç alma sorguları ile kullanılamazlar. CREATE, INSERT, ALTER, DROP, DELETE gibi sorgularla kullanımı tavsiye edilir. query() yönteminin kullanımı ile aynı mantıktadır.

Parametreler

String $query SQL sorgusu.
Return Bool

Kullanımı

DB::multiQuery('DROP TABLE products; CREATE TABLE contact(...)');

 

 

# Caching (ZN >= 4.3.6)


SELECT sorgusunu ön belleklemek için kullanılır. Bu işlem ZN Framework'ün Cache:: kütüphanesi ile yapıldığından bu kütüphanenin sürücüleri kullanılabilir. cache:file sürücüsü çok verimli olmadığı için bu sürücü ile kullanımı tavsiye edilmemektedir. Çok sayıda sorgular için denenebilir.

Parametreler
Scalar $time Ön belleklenen sorgunun ne kadar süre ile saklanacağı.
String $cacheDriver = 'file' Ön bellekleme sürücülerinden biri.
Return This
Kullanımlar
$photos = DB::caching('1 day')->photos();

output($photos->row());

$photos = DB::caching('10 second', 'redis')->photos();

output($photos->result());

 

 

# CleanCaching (ZN >= 4.3.6)


Ön belleklenen sorguyu silmek için kullanılır. Hangi sorgunun ön belleği silinecekse o sorgu ile kullanılır.

Parametreler
Void
Return This
Kullanımlar
$photos = DB::photos();

$photos->cleanCaching();

output($photos->row());