Diğer Yöntemler


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Konsol ile ZN Framework içerisinde bulunan kütüphane, kontrolcü, model, komut ve fonksiyon çalıştırılabilir."


(ZN >= 1.0.0)

Database kütüphanesi 2. bölüm.

 

 

# Yöntemler


this distinct(void)
this distinctRow(void)
string cset(string $set)
string collate(string $set)
string encoding(string $charset = 'utf8', string $collate = 'utf8_general_ci')
string escapeString(string $data)
string realEscapeString(string $data)
mixed characterSet(string $set, bool $return = false)
string alias(string $str, string $alias, bool $brackets = false)
string brackets(string $str)
this all(void)
this maxStatementTime(string $time)
this straightJoin(void)
this highPriority(void)
this lowPriority(void)
this quick(void)
this delayed(void)
this ignore(void)
this partition(string ...$args)
this procedure(string ...$args)
this outFile(string $file)
this dumpFile(string $file)
this into(string $varname1, string $varname2)
this forUpdate(void)
this lockInShareMode(void)
this smallResult(void)
this bigResult(void)
this bufferResult(void)
this cache(void)
this noCache(void)
this calcFoundRows(void)

 

 

# Distinct / DistinctRow (ZN >= 1.0.4)


SQL DISTINCT deyiminin karşılığıdır. Tekrar eden verileri izole etmek için kullanılır.

Parametreler
void
return this
Kullanımlar
DB::distinct()->select('id', 'name', 'phone')->users();
SQL Code: SELECT DISTINCT id,name,phone FROM users

 

 

# Cset (ZN >= 3.0.0)


SQL CHARACTER SET deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

Parametreler
string $set Karakter seti.
return string
Kullanımlar
echo DB::cset('utf8');
CHARACTER SET utf8

 

 

# Collate (ZN >= 3.0.0)


SQL COLLATE deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

Parametreler
string $set Karakter kümesi.
return string
Kullanımlar
echo DB::collate('utf8_general_ci');
COLLATE utf8_general_ci

 

 

# Encoding (ZN >= 3.0.0)


Yukarıda yer alan cset() ve collate() yöntemlerinin birleştirilerek kullanımı sağlar. Parametreler ön tanımlı olarak sırası ile utf8, utf8_general_ci tanımlıdır. Bu yöntem özellike CREATE DATABASE ve CREATE TABLE deyimleri ile birlikte kullanılır.

Parametreler
string $charset = 'utf8' Karakter seti.
string $collate = 'utf8_general_ci' Karakter kümesi.
return string
Kullanımlar
echo DB::encoding(); 
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
echo DB::encoding('latin5', 'latin5_turkish_ci'); 
CHARACTER SET latin5 COLLATE latin5_turkish_ci

Bu tip esnek kullanımların amacı farklı veritabanı platformlarından kaynaklanan uyumsuzluktur.

 

 

# EscapeString / RealEscapeString (ZN >= 3.0.0)


Bu iki yöntemde aynı işlevi üstlenir. Dizge içerisinde tırnakların başına terst bölü sembolü ekler.

Parametreler
string $data Öncelenecek dizge.
return string
Kullanımlar
DB::escapeString("Example'Data");     
DB::realEscapeString("Example'Data"); 

 

 

# CharacterSet (ZN >= 3.0.0)


Sadece SELECT sorguları yani get() yöntemi ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler
string $set Karakter seti.
bool $return = false Bu değer true olarak ayarlanırsa yöntem string çıktı üretir.
return mixed
Kullanımlar
echo DB::characterSet('utf8')->string()->users();
SELECT * FROM users CHARACTER SET utf8

Sadece fonksiyonu kullanmanız yeterli o, SELECT söz diziminde olması gereken yere yerleşir.