Diğer Yöntemler


    × Bunları biliyor muydunuz?
".htaccess dosyasının içeriğini yapılandırmak için Settings/Htaccess.php yapılandırma dosyası kullanılır."


Database kütüphanesi 2. bölüm.

 

 

# Yöntemler


DB::distinct() : this
DB::distinctRow() : this
DB::cset(string $set) : this
DB::collate(string $set) : string
DB::encoding(string $charset = 'utf8', string $collate = 'utf8_general_ci') : string
DB::escapeString(string $data) : string
DB::realEscapeString(string $data) : string
DB::characterSet(string $set, bool $return = false) : string
DB::alias(string $str, string $alias, bool $brackets = false) : string
DB::brackets(string $str) : string
DB::all() : this
DB::maxStatementTime(string $time) : this
DB::straightJoin() : this
DB::highPriority() : this
DB::lowPriority() : this
DB::quick() : this
DB::delayed() : this
DB::ignore() : this
DB::partition(string ...$args) : this
DB::procedure(string ...$args) : this
DB::outFile(string $file) : this
DB::dumpFile(string $file) : this
DB::into(string $varname1, string $varname2) : this
DB::forUpdate() : this
DB::lockInShareMode() : this
DB::smallResult() : this
DB::bigResult() : this
DB::bufferResult() : this
DB::cache() : this
DB::noCache() : this
DB::calcFoundRows() : this

 

 

# Distinct / DistinctRow


SQL DISTINCT deyiminin karşılığıdır. Tekrar eden verileri izole etmek için kullanılır.

return this

Kullanımlar

DB::distinct()->select('id', 'name', 'phone')->users();
SQL Code: SELECT DISTINCT id,name,phone FROM users

 

 

# Cset


SQL CHARACTER SET deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

string $set Karakter seti.
return string

Kullanımlar

echo DB::cset('utf8');
CHARACTER SET utf8

 

 

# Collate


SQL COLLATE deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

string $set Karakter kümesi.
return string

Kullanımlar

echo DB::collate('utf8_general_ci');
COLLATE utf8_general_ci

 

 

# Encoding


Yukarıda yer alan cset() ve collate() yöntemlerinin birleştirilerek kullanımı sağlar. Parametreler ön tanımlı olarak sırası ile utf8, utf8_general_ci tanımlıdır. Bu yöntem özellike CREATE DATABASE ve CREATE TABLE deyimleri ile birlikte kullanılır.

string $charset = 'utf8' Karakter seti.
string $collate = 'utf8_general_ci' Karakter kümesi.
return string

Kullanımlar

echo DB::encoding(); 
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
echo DB::encoding('latin5', 'latin5_turkish_ci'); 
CHARACTER SET latin5 COLLATE latin5_turkish_ci

Bu tip esnek kullanımların amacı farklı veritabanı platformlarından kaynaklanan uyumsuzluktur.

 

 

# EscapeString / RealEscapeString


Bu iki yöntemde aynı işlevi üstlenir. Dizge içerisinde tırnakların başına terst bölü sembolü ekler.

string $data Öncelenecek dizge.
return string

Kullanımlar

DB::escapeString("Example'Data");    
DB::realEscapeString("Example'Data");

 

 

# CharacterSet


Sadece SELECT sorguları yani get() yöntemi ile birlikte kullanılabilir.

string $set Karakter seti.
bool $return = false Bu değer true olarak ayarlanırsa yöntem string çıktı üretir.
return mixed

Kullanımlar

echo DB::characterSet('utf8')->string()->users();
SELECT * FROM users CHARACTER SET utf8

Sadece fonksiyonu kullanmanız yeterli o, SELECT söz diziminde olması gereken yere yerleşir.