Diğer Yöntemler


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


(ZN >= 1.0.0)

Database kütüphanesi 2. bölüm.

 

 

# Yöntemler


This distinct(Void)
This distinctRow(Void)
String cset(String $set)
String collate(String $set)
String encoding(String $charset = 'utf8', String $collate = 'utf8_general_ci')
String escapeString(String $data)
String realEscapeString(String $data)
Mixed characterSet(String $set, Bool $return = false)
String alias(String $str, String $alias, Bool $brackets = false)
String brackets(String $str)
This all(Void)
This maxStatementTime(String $time)
This straightJoin(Void)
This highPriority(Void)
This lowPriority(Void)
This quick(Void)
This delayed(Void)
This ignore(Void)
This partition(String ...$args)
This procedure(String ...$args)
This outFile(String $file)
This dumpFile(String $file)
This into(String $varname1, String $varname2)
This forUpdate(Void)
This lockInShareMode(Void)
This smallResult(Void)
This bigResult(Void)
This bufferResult(Void)
This cache(Void)
This noCache(Void)
This calcFoundRows(Void)

 

 

# Distinct / DistinctRow (ZN >= 1.0.4)


SQL DISTINCT deyiminin karşılığıdır. Tekrar eden verileri izole etmek için kullanılır.

Parametreler
Void
Return This
Kullanımlar
DB::distinct()->select('id', 'name', 'phone')->users();
SQL Code: SELECT DISTINCT id,name,phone FROM users

 

 

# Cset (ZN >= 3.0.0)


SQL CHARACTER SET deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

Parametreler
String $set Karakter seti.
Return String
Kullanımlar
echo DB::cset('utf8');
CHARACTER SET utf8

 

 

# Collate (ZN >= 3.0.0)


SQL COLLATE deyiminin karşılığıdır. Bu deyim sorgu aralarında kullanılır. Özellikle CREATE komutları ile birlikte kullanılır.

Parametreler
String $set Karakter kümesi.
Return String
Kullanımlar
echo DB::collate('utf8_general_ci');
COLLATE utf8_general_ci

 

 

# Encoding (ZN >= 3.0.0)


Yukarıda yer alan cset() ve collate() yöntemlerinin birleştirilerek kullanımı sağlar. Parametreler ön tanımlı olarak sırası ile utf8, utf8_general_ci tanımlıdır. Bu yöntem özellike CREATE DATABASE ve CREATE TABLE deyimleri ile birlikte kullanılır.

Parametreler
String $charset = 'utf8' Karakter seti.
String $collate = 'utf8_general_ci' Karakter kümesi.
Return String
Kullanımlar
echo DB::encoding(); 
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
echo DB::encoding('latin5', 'latin5_turkish_ci'); 
CHARACTER SET latin5 COLLATE latin5_turkish_ci

Bu tip esnek kullanımların amacı farklı veritabanı platformlarından kaynaklanan uyumsuzluktur.

 

 

# EscapeString / RealEscapeString (ZN >= 3.0.0)


Bu iki yöntemde aynı işlevi üstlenir. Dizge içerisinde tırnakların başına terst bölü sembolü ekler.

Parametreler
String $data Öncelenecek dizge.
Return String
Kullanımlar
DB::escapeString("Example'Data");     
DB::realEscapeString("Example'Data"); 

 

 

# CharacterSet (ZN >= 3.0.0)


Sadece SELECT sorguları yani get() yöntemi ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler
String $set Karakter seti.
Bool $return = false Bu değer true olarak ayarlanırsa yöntem string çıktı üretir.
Return Mixed
Kullanımlar
echo DB::characterSet('utf8')->string()->users();
SELECT * FROM users CHARACTER SET utf8

Sadece fonksiyonu kullanmanız yeterli o, SELECT söz diziminde olması gereken yere yerleşir.